Annonce:
E-mail
Adgangskode
Forkert e-mail eller adgangskode

Glemt adgangskode?
Favorit søgninger

10 nøglekompetencer


af Ali E. Cevik, Jobview - 21/12/2010


OECD-programmet Definition and Selection of Competencies (DeSeCo) har i de sidste par år arbejdet teoretisk med kompetencer. Endvidere har man gennemført en kortlægning af 12 OECD-landes forståelse af og satsning på udvikling af nøglekompetencer.

NKR´s (Nationalt Kompetence Regnskab) 10 nøglekompetencer - med inspiration fra DeSeCo

Ved nøglekompetencer forstås kompetencer, som er omdrejningsakser (heraf ordet nøgle), der sætter de faglige kompetencer i spil og samtidig er forudsætninger for at opnå faglige kompetencer - og derfor fordres af alle på arbejdsmarkedet, om end i variabelt omfang. Nøglekompetencer udvikles både i uddannelsessystemet, på arbejdsmarkedet og i det civile liv.

DeSeCo foretager en ekstrahering eller sammenfatning af 10 nøglekompetencer fra de involverede landes bidrag, "12 Countries Contributing to DeSeCo - a Summary Report, Jan. 2002" (se rapporten her). NKR-projektgruppen har fundet det hensigtsmæssigt at bruge disse nøglekompetencer som struktur for en første oparbejdning af en ny kompetenceforståelse med tilhørende indikatorudvikling.

Vi konkretiserer og vurderer sammen med en række eksperter nøglekompetencerne i dansk sammenhæng og undersøger, hvilke eksisterende opgørelser m.v., der belyser den enkelte kompetence eller delelementer af den. På dette grundlag udvikler vi, ligeledes i samarbejde med eksperter, yderligere indikatorer, der kan belyse nøglekompetencerne i det danske samfund.

Nedenfor kan du se NKR´s bud på 10 nøglekompetencer, som vi har arbejdet med, med inspiration fra DeSeCo´s ekstrahering.


Social kompetence

Social kompetence handler basalt set om at kunne indgå i gensidigt givende og konstruktive relationer med andre mennesker og om at kunne udtrykke egne og aflæse andres følelser. Social kompetence kommer f.eks. i spil i samarbejds-, forhandlings- og konfliktløsningssituationer. Området har stigende forskningsmæssig interesse.


Literacy

Literacy-begrebet har udviklet og udvidet sig fra den oprindelige klassiske forståelse, der alene relaterede sig til sprogbrug i form af de basale færdigheder: læse, skrive, lytte og forstå. I dag er indbefattet brugen af matematik, fremmedsprog, problemløsning, behandling af kompleks information, kritisk tankegang og refleksivitet .


Læringskompetence

Læringskompetence omfatter såvel tekniske/metodiske færdigheder som strategiske og motivationsmæssige aspekter. Kompetencen forudsætter bevidsthed om egne læringsprocesser. Denne bevidsthed udtrykkes bl.a. ved rutine og evne til at planlægge og vurdere egne læringsprocesser med henblik på realisering af selvstændig læring.


Kommunikationskompetence

Kommunikationskompetence omfatter anvendelse af sprogkundskaber, såvel modersmål som fremmedsprog, til dialog og formidling. Evne til at forstå andre og til at argumentere for sine holdninger indbefattes. Hertil kommer kompetencen til at anvende IT-kommunikationsværktøjer, som i stigende grad er indbefattet i kommunikationskompetence-begrebet.


Selvledelseskompetence

Selvledelseskompetence, som bliver tillagt stigende betydning i arbejdslivet, er et forholdsvis nyt begreb, der udtrykker den praktiske manifestation af selvstændighed, bl.a. i tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsopgaver. Selvledelseskompetence er udtryk for at selvstændighed i form af ansvarsfølelse, overblik, fleksibilitet, initiativkraft etc. i kombination med faglighed udøves i en sådan form, at ledelse i betydningen instruktion, overvågning og kontrol etc. overflødiggøres.

Selvledelseskompetencen suppleres i NKR med den komplementære ledelseskompetence.

Ledelseskompetence

Ledelseskompetence er ikke en nøglekompetence, som fordres af alle, men ledelse har ikke desto mindre store implikationer for alle - ikke mindst også for konkurrenceevnen. I første omgang medtages kun de dele af ledelseskompetencen som naturligt indgår i selvledelseskompetence. Alternativt kan ledelseskompetence (både individ- og organisationsbåren) ses som en rammebetingelse for udfoldelse og udvikling af selvledelseskompetence


Demokratisk kompetence

Den demokratiske kompetence sammenfatter de egenskaber, som gør den enkelte i stand til at bidrage til den stadige opretholdelse og udvikling af det demokratiske liv på alle niveauer i samfundet. I sin individorienterede form drejer det sig om respekten og ansvarsfølelsen for de grundlæggende politiske rettigheder, den sociale retfærdighed/lighed og afståelse af voldelig konfliktløsning til fordel for mere diskursive former.


Natur- og miljøkompetence

Denne kompetence har en videns-, holdnings- og handlingsorienteret dimension både på det individuelle og det kollektive plan. På det individuelle plan handler det bl.a. om viden om og evne til at integrere miljøansvarlighed i holdninger og handlinger i egne arbejdsfunktioner, i forhold til arbejdspladsen som helhed og i civil sammenhæng.


Kulturel kompetence

Kulturel kompetence sammenfatter forskelligartede dimensioner, såsom kulturel udfoldelse, kulturel viden, æstetik, kreativitet, interkulturel forståelse og medier. I Danmark er der fokus på begrebet interkulturel kompetence, måske mere end på blot kulturel kompetence, som imidlertid i høj grad er forudsætning for førstnævnte. Interkulturel kompetence har en betydning for såvel individuel trivsel som for samfundets vækst og globalisering


Kreativ og innovativ kompetence

Kreativitet er kun medtaget af få deltagerlande og alene i forbindelse med kulturel kompetence.

Vi vurderer, at både kreativ og innovativ kompetence er på vej til at blive fordret af stort set alle på vidensamfundets arbejdsmarked. Vi er bevidste om de mange, ofte meget brede definitioner på kreativitet samt på innovationsbegrebets økonomiske oprindelse og organisationstilknytning.

Begge begreber handler imidlertid om at skabe noget nyt, om at frembringe produkter, koncepter, problemløsninger og viden, som tydeligt adskiller sig fra det, der eksisterer i forvejen og smelter i mange sammenhænge - herunder i arbejdsmarkedets sprogbrug - mere eller mindre sammen. Vi har derfor valgt at behandle kreativ og innovativ kompetence under et, bl. a. for at tydeliggøre NKR´s arbejdslivsorientering


Helbreds- og kropskompetence

Kompetencen kan deles op i tre komponenter: "helbred", der handler om bevidstheden om og evnen til at tage ansvar for egen krop og helbredstilstand; "fysik", der handler om evnen til sportsligt og kreativt at udfolde sig fysisk og endelig "helhed", der handler om evnen til at skabe balance mellem det mentale/intellektuelle og det fysiske for at udvikle en helstøbt og kompetent identitet.Del denne artikel
Jobview
Nørregade 71, 1th
DK-5000 Odense C
+45 71 99 75 80
mail@jobview.dk
CVR: 25993888
Hvad er Jobview?
Jobview er en interaktiv jobportal, der tilbyder en hel ny tilgang til rekruttering og det at søge job. Virksomheder kan indrykke jobannoncer og jobsøgere kan oprette et CV og en jobagent, herunder Video CV. Har du allerede et CV på Jobnet.dk eller LinkedIn kan du hente det ind efter oprettelse. På jobview kan du søge job eller medarbejdere inden for alle fagområder, jobkategorier, jobtyper og lokationer fra et enkelt intelligent søgefelt.
Unikke features:
  • Hent dit CV fra Jobnet eller LinkedIn
  • Søg job på kortet via Google Maps
  • Optag eller link til Video CV
  • Online jobsamtaler via webcam
  • Se job i nærheden med Job App